Tổ trưởng chuyên môn

Thầy: Nguyễn Văn Dũng

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành: 2005

- Chuyên môn: Thạc sỹ CNTT

- Email: nguyenvandung.c3lvt@soctrang.edu.vn

-------------------------------------------------------------------------

Thầy: Trần Tú

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành: 2003

- Chuyên môn: Thạc sỹ CNTT

- Email: trantu.c3lvt@soctrang.edu.vn

-------------------------------------------------------------------------

 

Thầy: Phạm Minh Tuệ

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành: 2011

- Chuyên môn: Đại học tin học

- Email: phamminhtue.c3lvt@soctrang.edu.vn

Thầy: Trần Văn Tự

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành:2008

- Chuyên môn: Đại học tin học

- Email: tranvantu.c3lvt@soctrang.edu.vn

-------------------------------------------------------------------------

 

 

: Nguyễn Thị Phương Thúy

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành: 2007

- Chuyên môn: Đại học Toán - tin

- Email: nguyenthiphuongthuy.c3lvt@soctrang.edu.vn

-------------------------------------------------------------------------

 

Cô: Đặng Thị Thảo

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành: 2008

- Chuyên môn: Đại học tin học

- Email: danghtithao.c3lvt@soctrang.edu.vn