HIỆU TRƯỞNG
Thầy: TRẦN NGÔ QUYỀN

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành: 2002 

- Chuyên môn: THẠC SỸ QLGD

- Email:  tranngoquyen.c3lvt@soctrang.edu.vn

  -------------------------------------------------------------------------

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy: TIỀN THANH ĐIỀN

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành: 2002 

- Chuyên môn: THẠC SỸ QLGD

- Email:  tienthanhdien.c3lvt@soctrang.edu.vn

  -------------------------------------------------------------------------

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy: ĐỖ HUY SƠN

 

- Dân tộc: Kinh

- Năm vào ngành: 2004

- Chuyên môn: THẠC SĨ NGỮ VĂN

- Email:  dohuyson.c3lvt@soctrang.edu.vn