Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

SỞ GD-ĐT TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT LÊ VĂN TÁM

 

 
  
 

Số: 120/HD-THPTLVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Mỹ Quới, ngày 22 tháng 8  năm 2019

HƯỚNG DẪN

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Bước 1. Học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại văn phòng trường, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

Bước 3. Đúng thời gian hẹn, học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường để nhận kết quả

- Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Người nhận kiểm trả lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

II. NỘI DUNG  QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục  Mượn hồ sơ học sinh

1.1. Mượn hồ sơ học sinh

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS, giáo viên đến văn phòng trường, xin mẫu đơn (Mẫu 1A, hoặc 1B), mượn hồ sơ ghi hoàn chỉnh, nộp cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn, hoặc cho mượn hồ sơ, học bạ…..và ký vào sổ theo dõi mượn hồ sơ học sinh;

Bước 3: Đúng hẹn học sinh hoặc PHHS, giáo viên liên hệ cán bộ phụ trách để trả lại hồ sơ, học bạ và ký trả.

2. Rút hồ sơ, học bạ

2.1. Trình tự rút hồ sơ học bạ

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường, xin mẫu đơn rút hồ sơ ghi hoàn chỉnh, nộp cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường. (Gặp cô Tạ Thi Nhẫn). (Mẫu 2)

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả hồ sơ, học bạ.

Bước 3: Đúng hẹn học sinh liên hệ cán bộ phụ trách để nhận hồ sơ, học bạ. (Có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa).

2.2. Thời gian thực hiện: 01 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

3. Thủ tục tiếp nhận học sinh chuyển đến

3.1. Trình tự

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường nộp hồ sơ chuyển đến cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường.

Hồ sơ xin chuyển trường gồm có:

- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (Mẫu 3). Trong đó có ý kiến chấp thuận của Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Tám.

- Học bạ (bản chính).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp,

- Giấy giới thiệu chuyển trường giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi chuyển đến Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng. (Nếu chuyển ngoài tỉnh).

- Giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng giới thiệu về trường.

- Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

+ Nếu hợp lệ: Cập nhật vào sổ chuyển đến và báo cho Phó Hiệu trưởng phụ trách biết để sắp xếp lớp học cho học sinh, cấp giấy giới thiệu cho học sinh đến trình diện GVCN vào học.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn PHHS tiếp tục hoàn thành hồ sơ.

4. Thủ tục tiếp nhận học sinh chuyển đi

4.1. Trình tự

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến trường nơi cần đến làm đơn xin chuyển trường, được trường cần đến ký xác nhận.

Bước 2: Học sinh hoặc PHHS mang đơn đó trở lại văn phòng trường THPT Lê Văn Tám.

Bước 3: Văn phòng trường cho học sinh hoặc PHHS rút hồ sơ, và cập nhật vào sổ chuyển đi, photo giữ lại giấy chuyển trường, cấp giấy giới thiệu đến Sở GD-ĐT và trường chuyển đến.

Bước 4: Học sinh hoặc PHHS mang hồ sơ học bạ đến Sở Giáo dục xin giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10, giấy giới thiệu đến Sở GD-ĐT của trường chuyển đến (nếu chuyển ngoài tỉnh).

Bước 5: Học sinh hoặc PHHS nộp toàn bộ hồ sơ cho trường chuyển đến để được nhập học.

4.2. Thời gian thực hiện

+ Nếu đơn chuyển đến đã được ký tiếp nhận, giải quyết ngay trong buổi làm việc.

+ Nếu đơn chưa được ký tiếp nhận, hướng dẫn PHHS hoàn thiện hồ sơ.

Hồ sơ xin chuyển trường gồm có:

- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (theo mẫu nhà trường nơi đến hoặc tham khảo Mẫu 4)

- Học bạ (bản chính). Kiểm tra đầy đủ, chữ ký, điểm số, đóng dấu……..

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường THPT Lê Văn Tám chuyển về GDĐT tỉnh Sóc Trăng (Nếu chuyển ngoài tỉnh).

- Giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng giới thiệu đến Sở GDĐT trườn học sinh cần chuyển đến.

- Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

4.3. Thời gian tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ

Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ thực hiện ngay trong buổi làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

5. Thủ tục xác nhận kết quả học tập

5.1. Trình tự

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường nộp đơn xin xác nhận kết quả học tập cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường. (Mẫu 5A) nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường. Cán bộ phụ trách làm xác nhận theo  (Mẫu 5B)   hoặc (Mẫu 5C)  

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Đúng hẹn học sinh hoặc PHHS liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả (có thể liên hệ qua điện thoại trước xem đã có kết quả chưa).

5.2. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, trường hợp lâu năm không quá 7 ngày làm việc.

6. Thủ tục xác nhận đang học tại Trường

6. 1. Trình tự

Bước 1: Học sinh có nhu cầu xác nhận đang học tại trường, làm đơn xin xác nhận (theo Mẫu 6), nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.

Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Đúng hẹn học sinh liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.

6.2. Thời gian thực hiện: 1 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.

7. Thủ tục chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS

1. Trình tự

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS cần chỉnh sửa bằng THCS, liên hệ văn phòng trường làm đơn (theo Mẫu 7A).

Bước 2: Học sinh hoặc PHHS mang đơn đến VP trường kiểm tra, đối chiếu, ký mượn hồ sơ.

Bước 3: Học sinh hoặc PHHS mang hồ sơ đến phòng Giáo dục Đào tạo huyện nơi cấp phát bằng TN THCS để điều chỉnh.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin điều chỉnh bằng THCS (có dán ảnh)

- Bằng TN THCS (bản chính).

- Giấy khai sinh, Quyết định điều chỉnh khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh.

- CMND

8. Thủ tục rút bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS

8.1. Trình tự

Bước 1: Học sinh hoặc PHHS liên hệ Văn thư trường, xuất trình giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc chứng minh nhân dân (CMND), (có họ tên, ngày tháng năm sinh của học sinh cần rút bằng tốt nghiệp).

Trường hợp rút hộ Bằng THPT hoặc THCS phải có giấy Uỷ quyền hợp pháp, có hộ khẩu cùng chung với học sinh.

Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc chứng minh nhân dân (CMND), nếu hợp lệ cho học sinh hoặc PHHS ký nhận vào sổ cấp phát bằng.

8.2. Thời gian thực hiện: 01 buổi làm việc.

9. Xin nghỉ phép của học sinh

9.1. Trình tự

Bước 1: Cha, mẹ học sinh có nhu cầu xin nghỉ phép cho học sinh làm đơn xin phép (theo Mẫu 8), trình cho GVCN, hoặc PHT phụ trách ký duyệt.

Bước 2: Giáo viên chủ nhiệm cập nhật điểm danh vào chương trình quản lý Vnedu ghi nhận, theo dõi.

10.2. Thời gian thực hiện: Trước khi nghỉ phép 10 phút.

10. Thủ tục, thẩm quyền giải quyết đơn xin phép của giáo viên, nhân viên

10.1. Trình tự

Bước 1: Giáo viên có nhu cầu nghỉ phép làm đơn xin phép (theo Mẫu 9), trình cho Hiệu trưởng ký duyệt.

Bước 2: Giáo viên mang đơn đến trình trực tiếp bộ phận chấm công xem xét ghi nhận, theo dõi.

10.2. Thời gian thực hiện: Trước khi nghỉ phép 01 ngày.

Học sinh hoặc cha mẹ có thể liên hệ trước qua số điện thoại sau: 02993868046 hoặc 0961996919./.

Nơi nhận:

  • Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
  • Các Tổ trưởng chuyên môn (để thực hiện);
  • Các Đoàn thể (để phối hợp);
  • Ban đại diện CMHS (để phối hợp);
  • Website Trường THPT Lê Văn Tám
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Ngô Quyền

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 330
Tháng 08 : 3.664
Năm 2022 : 22.254